Användarvillkor

Köp- och användarvillkor

1. Inledning
Följande villkor har upprättats av Codevault Software Filial (516411-4752), nedan kallad Codevault. Motpart i detta avtal benämns nedan som ”Slutkund”. Villkoren reglerar hur företagsinformation kan nyttjas och inkluderar regler kring leverans och filöverföring, åtkomst, förvaring och radering. Villkoren gäller målgruppsurval, registervård, aviseringar, inläsning av egna register inför komplettering av företagsinformation samt API-lösningar där integration mot slutanvändarens egna verksamhetssystem kopplas mot databas innehållande företagsinformation.

2. Leverans och filöverföringar, åtkomst, förvaring och radering
All filöverföring skall företrädesvis ske via FTP eller HTTP, där avsändande part väljer lämplig säkerhetsnivå och metod.Åtkomst av leverans från Codevault skall endast ges behörig personal internt inom den organisation leveransen är ställd till. Undantag är eventuell part vilken skall vara behjälplig vid utförandet av slutkundens kampanj såsom tryckeri inför utskick av marknadsmaterial. Informationen får inte spridas eller lämnas vidare till tredje part. Byte, vidareförsäljning eller bruk av annan part än Slutkund är alltså inte tillåtet. Levererad information skall förvaras på ett säkert sätt med förhindrad åtkomst från obehörig intern personal eller extern tredje part.

3. Fel i leverans
Företagsinformation är färskvara och Codevault utför kontinuerligt uppdaterar av sina data. Ingen ersättning utgår vid eventuella fel i leveransen. Vid eventuell leverans av korrupt eller oläslig fil äger Codevault rätt att direkt efter påpekande överenskomma om ny tid för ny leverans utan kostnad eller ersättning för endera part.

4. Betalning
Fakturering sker via e-faktura, om inget annat överenskommits, med tjugo (20) dagars betalningstid. Eventuell moms tillkommer på samtliga belopp. Codevault har rätt till 8 % dröjsmålsränta vid försenad betalning samt en extra fast avgift om 60 kr per betalningspåminnelse.

5. Avtalsbrott
Om Slutkund bryter mot dessa villkor äger Codevault rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalade åtaganden. Väsentligt brott som innebär att leverans, eller delar av leverans hamnar hos, eller nyttjas av, tredje part, eller där nyttjanderätt enligt ovan inte följs, ger Codevault rätt att fakturera Slutkund motsvarande dubbla kostnaden för urvalet/tjänsten. Codevault  äger även rätt till ersättning för kostnader uppkomna med anledning av Slutkunds missbruk av informationen eller övriga brott mot dessa villkor. Vid uppenbart missbruk av data levererad av Codevault i syfte att kommersiellt sälja information vidare till tredje part utgår skadestånd om 375 000 SEK. Codevault äger rätten att överlåta skadeståndsanspråket till av denne utsedd tredje part.

6. Tvist om tolkning
Eventuell tvist om tolkning av detta avtal skall i första hand lösas genom möte mellan parterna och i andra hand i svensk rätt förlagd i Stockholm.